Όργανα διοίκησης

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου μας. Συνεδριάζει τακτικά κάθε χρόνο αλλά και έκτακτα όταν προκύπτει ανάγκη. Όλα τα μέλη της Φλόγας έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αλλά μόνο τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φλόγας αποτελείται από 7 μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε 3 χρόνια. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο για την απόκτηση δικαιωμάτων και την ανάληψη υποχρεώσεων. Τα μέλη του ΔΣ είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Φλόγας αποτελείται από 3 μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε 3 χρόνια. Έργο της είναι η εποπτεία και ο έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γενικό Συμβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκπροσώπους των Παραρτημάτων του Συλλόγου μας. Έχει εισηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Παραρτήματα

Τα Παραρτήματα δημιουργούνται σε νομούς της χώρας. Έχουν σκοπό την ενδυνάμωση της παρουσίας της Φλόγας στην περιφέρεια και την υποστήριξη των οικογενειών με παιδιά που νοσούν από καρκίνο στον νομό τους. Για κάθε Παράρτημα, η Γενική Συνέλευση εκλέγει 3 γονείς ή κηδεμόνες ως μέλη κάθε 3 χρόνια.