Διοικητικό Συμβούλιο

Πώς εκλέγεται το ΔΣ

Το ΔΣ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε 3 χρόνια. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν τα τακτικά μέλη.

Εκλογή από τη Γενική Συνέλευση

Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές ΔΣ που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε 3 χρόνια.

Η ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγει μέχρι και 7 αναπληρωματικά μέλη. Αν ένα μέλος του ΔΣ παραιτηθεί από τη θέση του για οποιονδήποτε λόγο, αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.

Υποψηφιότητα στο ΔΣ μπορούν να θέσουν όλα τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη με αίτηση προς το απερχόμενο ΔΣ, τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.

Συγκρότηση σε σώμα

Σε 10 μέρες από την εκλογή του, το ΔΣ:

  • Συγκαλείται με πρόσκληση από τον Σύμβουλο με τις περισσότερες ψήφους.
  • Συγκροτείται σε Σώμα.
  • Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από το απερχόμενο ΔΣ.

Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται:

  • Πρόεδρος
  • Αντιπρόεδρος
  • Γενικός Γραμματέας και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
  • Ταμίας και Αναπληρωτής Ταμίας.

Επιπλέον εκλέγονται και τα μέλη που θα εκπροσωπούν τον Σύλλογο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ).

Ποιος είναι ο ρόλος του ΔΣ

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά 1 φορά τον μήνα αλλά και έκτακτα. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο για την απόκτηση δικαιωμάτων.

Εκπροσώπηση και υποχρεώσεις

Το ΔΣ εκπροσωπεί τον Σύλλογο για την απόκτηση δικαιωμάτων και την ανάληψη υποχρεώσεων.

Είναι υποχρεωμένο να καλεί ορκωτούς λογιστές για τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο κάθε χρονιάς.

Συνεδριάσεις και απαρτία

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά 1 φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε προκύψει ανάγκη, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου.

Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη του και οι αποφάσεις του παίρνονται κατά πλειοψηφία.

Αν ένα μέλος του ΔΣ απουσιάσει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.

Γνωρίστε τα μέλη του ΔΣ

Δείτε τα μέλη του ΔΣ για τη θητεία 2022-2025. Τα μέλη του ΔΣ δεν δικαιούνται αμοιβή και η προσφορά τους είναι εθελοντική.

Υποχρεώσεις μελών ΔΣ

Τα μέλη του ΔΣ είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Η προσφορά τους είναι εθελοντική και δεν δικαιούνται αμοιβή.

Το ΔΣ της θητείας 2022-2025

Πρόεδρος: Μαρία Τρυφωνίδη
Αντιπρόεδρος: Γεωργία Κόκκινου
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Ζορμπάς
Ταμίας: Παρασκευή Γιαννούση
Μέλος: Λουκάς Δημάκας
Μέλος: Αχιλλέας Μανωλόπουλος
Μέλος: Παναγιώτα Οικονομάκου