Εξελεγκτική Επιτροπή

Πώς εκλέγεται η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση για 3 χρόνια και αποτελείται από 3 μέλη.

Στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή της, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.

Ποιος είναι ο ρόλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τη γενική εποπτεία των πράξεων και της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου:

  • Ελέγχει αν το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί με βάση τον νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
  • Εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου οποτεδήποτε.
  • Έχει δικαίωμα να ζητήσει να δει το περιεχόμενο του ταμείου.
  • Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που την υποβάλλει στην ετήσια Γενική Συνέλευση.