Γενική Συνέλευση

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΓΣ

Η ΓΣ των μελών:

Αποφασίζει για την ενδεχόμενη διάλυση του Συλλόγου, τη διάθεση της περιουσίας του και γενικά για όλα τα θέματα του Συλλόγου.

Πώς συγκαλείται η ΓΣ

Η ΓΣ συνεδριάζει τακτικά κάθε χρόνο και έκτακτα με απόφαση του ΔΣ ή με αίτημα των τακτικών μελών.

Τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Η τακτική ΓΣ συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του Μαΐου κάθε χρόνο.

Μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα σε 2 περιπτώσεις:

  • Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Με αίτημα του 1/5 των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο αίτημα πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει τη σύγκληση της ΓΣ σε 15 μέρες.

Πρόσκληση σε ΓΣ

Τουλάχιστον 30 μέρες πριν τη ΓΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τα μέλη για την ημέρα διεξαγωγής της με τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στα γραφεία του Συλλόγου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου).

Στην πρόσκληση αναφέρονται:

  • Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης.
  • Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  • Αν η συνέλευση είναι τακτική, έκτακτη ή καταστατική.

Απαρτία

Για να είναι έγκυρη η συνεδρίαση, πρέπει η ΓΣ να βρίσκεται σε απαρτία, δηλαδή να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία της πρώτης ημερομηνίας σύγκλησής της, χωρίς άλλη διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παραβρίσκονται.