Γενικό Συμβούλιο

Ποια είναι η σύνθεση του Γενικού Συμβουλίου

Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από:

Οι εκπρόσωποι είτε ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση είτε ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ποιος είναι ο ρόλος του Γενικού Συμβουλίου

Το Γενικό Συμβούλιο έχει εισηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μελετά και εισηγείται δράσεις για το συνολικό έργο της Φλόγας και συγκεκριμένα για τα προγράμματά της που αφορούν όλα τα παιδιά με καρκίνο σε όλη τη χώρα.

Συνεδριάζει τακτικά 2 φορές τον χρόνο και έκτακτα όποτε προκύψει ανάγκη.