Τα επίτιμα μέλη μας

Πώς γίνεται η εγγραφή

Ως επίτιμα μέλη της Φλόγας εγγράφονται άτομα που συνδράμουν στην επιτυχία των στόχων του Συλλόγου μας, προσφέροντας ιδιαίτερες υπηρεσίες.

Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής ή ετήσια συνδρομή.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επίτιμων μελών

Τα επίτιμα μέλη:

  • Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου.
  • Τηρούν το Καταστατικό.

Ποια είναι τα κριτήρια αποχώρησης / διαγραφής

Κάθε επίτιμο μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Σύλλογο.

Εφόσον αποφασίσει να αποχωρήσει, πρέπει να μας ενημερώσει τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη λήξη της χρονιάς. Η αποχώρηση ισχύει από το νέο έτος.

Ο Σύλλογος έχει επίσης το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο επίτιμο μέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που:

  • Παραβαίνει τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό.
  • Αντιδράει στους σκοπούς του Συλλόγου με οποιονδήποτε τρόπο.

Το επίτιμο μέλος που διαγράφεται έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη διαγραφή του για να εναντιωθεί στην απόφαση.