Τα τακτικά μέλη μας

Πώς γίνεται η εγγραφή

Αν είστε γονιός ή κηδεμόνας παιδιού ή εφήβου με καρκίνο και θέλετε να εγγραφείτε ως τακτικό μέλος:

  1. Συμπληρώνετε online την αίτηση εγγραφής τακτικού μέλους.
  2. Καταβάλετε το ποσό των 10€ (5€ δικαίωμα εγγραφής και 5€ ετήσια συνδρομή) σε λογαριασμό της Φλόγας.
  3. Αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των τακτικών μελών

Τα τακτικά μέλη:

  • Συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και παίρνουν μέρος στις αποφάσεις.
  • Εκλέγουν τα όργανα της Διοίκησης και εκλέγονται σε αυτά.
  • Πληρώνουν τη συνδρομή τους κάθε χρόνο (5€).
  • Τηρούν το Καταστατικό.

Ποια είναι τα κριτήρια αποχώρησης / διαγραφής

Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Σύλλογο.

Εφόσον αποφασίσει να αποχωρήσει, πρέπει να μας ενημερώσει τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τη λήξη της χρονιάς. Η αποχώρηση ισχύει από το νέο έτος.

Ο Σύλλογος έχει επίσης το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο τακτικό μέλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που:

  • Παραβαίνει τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Καταστατικό.
  • Αντιδράει στους σκοπούς του Συλλόγου με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Δεν καταβάλλει την καθορισμένη συνδρομή για έναν χρόνο.

Το τακτικό μέλος που διαγράφεται έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη διαγραφή του για να εναντιωθεί στην απόφαση.