Το Καταστατικό μας

Κεφάλαιο Α – Ίδρυση και σκοποί

Άρθρο 1: Ίδρυση

Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Γονιών παιδιών με Νεοπλασματική ασθένεια – Η ΦΛΟΓΑ – με έδρα το Δήμο της Αθήνας.

Άρθρο 2: Σκοποί

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

 1. Η προάσπιση και προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο των ιατρικών, ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των παιδιών και εφήβων που νοσούν από νεοπλασματική ασθένεια και των οικογενειών τους.
 2. Η συμπαράσταση και κάθε μορφής βοήθεια προς τις οικογένειες των παιδιών και εφήβων με νεοπλασματική Ασθένεια.
 3. Η αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων μέσα στις οικογένειες που έχουν παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια στα νοσοκομεία και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 4. Η ενημέρωση και η διαφώτιση των μελών του και της Ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, για τις Νεοπλασματικές ασθένειες, τα προβλήματα που δημιουργούνται στα παιδιά και τις οικογένειες τους από αυτές και την κατάσταση και προοπτικές που υπάρχουν για τα θέματα αυτά, σε όλο τον κόσμο.
 5. Η ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση εξειδικευμένων και άρτια εξοπλισμένων νοσηλευτικών μονάδων για παιδιά στη χώρα μας, η διασφάλιση της χρηματοδότησης τους και η επιδίωξη νομοθετικής ρύθμισης θεμάτων σχετικά με τις νεοπλασματικές ασθένειες στα παιδιά.
 6. Η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία μονάδων ή υπηρεσιών για την ιατρική, ψυχική, εκπαιδευτική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών με καρκίνο, όπως παιδότοποι, σχολεία, η δημιουργία και υποστήριξη Τράπεζας Μυελού των οστών κλπ.
 7. Η υλοποίηση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και άλλων πρωτοβουλιών, καθώς και προγραμμάτων σε θέματα Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας κι Ενίσχυσης της Συνοχής, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους.

Άρθρο 3: Πραγματοποίηση σκοπών

Ο Σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με τα παρακάτω μέσα και ενέργειες:

 1. Διαβήματα προς τους αρμόδιους Κρατικούς φορείς (Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς), τους Επιστημονικούς Συλλόγους (Ιατρικούς, Φαρμακευτικούς κ.λπ.), κοινωνικούς φορείς καθώς και προς κάθε άλλο φορέα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επιτυχία των στόχων του Συλλόγου.
 2. Επαφή και επικοινωνία με ανάλογους φορείς ή Συλλόγους της χώρας μας, άλλων χωρών ή διεθνείς.
 3. Οργάνωση διαλέξεων, ενημερωτικών ημερίδων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και εν γένει εκδηλώσεων, με στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας για να διαλυθούν οι προκαταλήψεις.
 4. Ηθική και οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες που έχουν παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια και το έχουν ανάγκη. Η απόδειξη της οικονομικής αδυναμίας των οικογενειών αυτών θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.
 5. Η ίδρυση και λειτουργία ξενώνων για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών και των γονιών τους που προέρχονται από την περιφέρεια, για όσο διάστημα πρέπει να παραμείνουν τα παιδιά στην Αθήνα για να υποβληθούν σε θεραπεία στα ογκολογικά τμήματα των Νοσοκομείων της Αθήνας.
 6. Οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων, όπως συναυλίες και εορταγορές με στόχο τη διάθεση χειροτεχνημάτων και άλλων αντικειμένων προς πώληση, προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά τα προγράμματα του Συλλόγου.
 7. Η συνεργασία και υποστήριξη των παιδιατρικών Ογκολογικών τμημάτων των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, με την παροχή όλων εκείνων των μέσων, εργαλείων, τεχνογνωσίας και εξοπλισμού για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ιατρικής φροντίδας των παιδιών με καρκίνο.
 8. Η εφαρμογή Προγράμματος Νοσηλεία στο Σπίτι για τα παιδιά που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, σε συνεργασία με τα ογκολογικά τμήματα των Δημοσίων Παιδιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής.
 9. Η οργάνωση αιμοδοσιών σε συνεργασία με φίλους φορείς εθελοντικής αιμοδοσίας και η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την αξία της αιμοδοσίας και προώθηση της ιδέας του δότη μυελού των οστών.
 10. Η Σύσταση Επιτροπών και ομάδων για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για την ανάλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αφορούν τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, εξαγωγή συμπερασμάτων και προσδιορισμό νέων τρόπων και προγραμμάτων στήριξης και συμπαράστασης στα παιδιά και τις οικογένειες τους.
 11. Γενικά, δημιουργία όλων εκείνων των όρων και προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση στόχων του Συλλόγου, με δεδομένη την ιδιαιτερότητα των νεοπλασματικών ασθενειών, της ηλικίας των ασθενών παιδιών και της ψυχολογίας που διαμορφώνεται σ’ αυτά και τις οικογένειες τους, μέσα στα πλαίσια και την παράδοση της Ελληνικής κοινωνίας.
 12. Όλα τα παραπάνω εκτιθέμενα μέσα και τρόποι επίτευξης των σκοπών του Συλλόγου είναι ενδεικτικά και ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα πρόσφορα και νόμιμα μέσα και τρόπους επίτευξης των σκοπών του, μη ρητά αναφερόμενους στο παρόν καταστατικό, αλλά δυνάμενους να προκύψουν στο μέλλον λόγω της συνεχούς προόδου της έρευνας και της τεχνολογίας.

Κεφάλαιο Β – Μέλη, Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Άρθρο 4: Κατηγορίες μελών

Τα μέλη της ΦΛΟΓΑΣ διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Ως Τακτικά Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι γονείς και κηδεμόνες παιδιών και εφήβων με νεοπλασματική ασθένεια και προσφέρουν στη Φλόγα εθελοντικά.

Ως αρωγά Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες (ιατρική, ψυχική, κοινωνική ή άλλη φροντίδα) λοιποί συγγενείς των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια καθώς και πρόσωπα που με οποιονδήποτε τρόπο συντελούν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

Ως Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται άτομα που συντελούν στην επιτυχία των στόχων του Συλλόγου, προσφέροντας ιδιαίτερες υπηρεσίες και δεν υποχρεώνονται να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής.

Άρθρο 5: Εγγραφή τακτικών μελών

Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική αίτηση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν γίνει δεκτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6: Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4, αυτού του καταστατικού.

Άρθρο 7: Αποχώρηση μελών

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο. Η αποχώρηση πρέπει να γίνεται γνωστή εγγράφως δύο μήνες πριν την λήξη της λογιστικής χρονιάς και πραγματοποιείται με τη λήξη της.

Άρθρο 8: Διαγραφή μελών

Κάθε μέλος που παραβαίνει νόμιμες υποχρεώσεις, που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό ή με όποιον άλλο τρόπο αντιδράει στους σκοπούς του Συλλόγου, ή δεν καταβάλλει την καθορισμένη συνδρομή για ένα χρόνο, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενάντια στην απόφαση αυτή, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη διαγραφή του.

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις μελών

Τα Τακτικά Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό του Συλλόγου και το Νόμο, ιδιαίτερα δε:

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να παίρνουν μέρος στις αποφάσεις.
 2. Να εκλέγουν τα όργανα της Διοίκησης και να εκλέγονται σε αυτά.
 3. Να πληρώνουν τις συνδρομές τους.
 4. Να τηρούν το καταστατικό.

Τα Αρωγά μέλη έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:

 1. Να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις.
 2. Να πληρώνουν τη συνδρομή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
 3. Να τηρούν το καταστατικό.

Τα Επίτιμα μέλη απονέμεται ο αντίστοιχος τίτλος και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις συνελεύσεις του Συλλόγου.

Κεφάλαιο Γ – Πόροι

Άρθρο 10: Ποσά εγγραφής μελών

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από το δικαίωμα εγγραφής, τις εισφορές, τακτικές και έκτακτες, κάθε νόμιμη δωρεά, κληρονομιά ή χορηγία από πάσης φύσεως φορείς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και ιδιώτες καθώς και τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και εορταγορές.

Το δικαίωμα εγγραφής για κάθε μέλος ανέρχεται σε 5 €, ενώ η ετήσια εισφορά ανέρχεται σε πέντε (5). Με απόφαση της η Γενική Συνέλευση μπορεί να τροποποιεί τα ποσά δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς.

Η ετήσια εισφορά για τα αρωγά μέλη ανέρχεται σε 50 € (χωρίς δικαίωμα εγγραφής).

Άρθρο 11: Δωρητές και ευεργέτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία αποφασίζει για την ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών του Συλλόγου και τα ονόματα τους καταχωρούνται σε ειδικούς πίνακες.

Κεφάλαιο Δ – Όργανα διοίκησης του Σωματείου

Άρθρο 12: Όργανα

Τα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, και
 4. Το Γενικό Συμβούλιο

Προβλέπεται η δημιουργία “Παραρτημάτων” και σε άλλους Νομούς της χώρας (ένα για κάθε Νομό) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωστοποίηση στις αρμόδιες κατά το Νόμο αρχές.

 • Για κάθε “Παράρτημα” εκλέγονται τρεις (3) γονείς / κηδεμόνες ως μέλη, από τη Γενική Συνέλευση, κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για τα όργανα Διοίκησης.
 • Μέσα σε 10 μέρες από την εκλογή τους, τα εκλεγέντα μέλη συνέρχονται σε σώμα και εκλέγεται ο «Εκπρόσωπος» του κάθε “Παραρτήματος”.
 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 3 υποψήφιοι στο ίδιο Νομό,, ορίζεται προσωρινός εκπρόσωπος από το Δ.Σ., μέχρι την επόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου.

 1. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προβλέπεται από το καταστατικό και το νόμο.
 2. Αποφασίζει για τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό.
 3. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού.
 4. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 5. Αποφασίζει για την ενδεχόμενη διάλυση του Συλλόγου, τη διάθεση της περιουσίας του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού και γενικά για όλα τα θέματα του Συλλόγου.

Άρθρο 14: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του μηνός Μαΐου κάθε χρόνο και έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν το ζητήσουν το ένα πέμπτο από τα τακτικά ταμειακά εντάξει μέλη με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που πρέπει να αναγράφει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε (15) μέρες από την αίτηση να αποφασίσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται έκθεση λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός της οικονομικής χρήσης. Σ’ αυτήν ανακοινώνεται και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου και τα μέλη των Παραρτημάτων του.
 4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιείται τριάντα (30) μέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως π.χ. ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνέλευσης, τα θέματα προς συζήτηση και εάν η συνέλευση είναι τακτική, έκτακτη ή καταστατική.
 5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών.
 6. Αν δεν υπάρξει απαρτία, χωρίς άλλη διαδικασία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας μετά την ημερομηνία της κανονισμένης ημερομηνίας σύγκλησης της, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παραβρίσκονται.
 7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από το Νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε θέματα εκλογής προσώπου, η εκλογή γίνεται με κλήρωση. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση γίνεται με ανάταση του χεριού ή και ονομαστικά. Η ψηφοφορία σε θέματα ανάδειξης οργάνων διοίκησης του Συλλόγου γίνεται μυστικά όπως και η ψηφοφορία για θέματα εμπιστοσύνης σε πρόσωπα ή άλλα προσωπικά θέματα.
 8. Υποψηφιότητες για συμμετοχή στα όργανα διοίκησης και των περιφερειακών Παραρτημάτων υποβάλλονται τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών προς το αποχωρούν Διοικητικό Συμβούλιο.
 9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέα με ψηφοφορία που γίνεται με ανάταση του χεριού.
 10. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αναλαμβάνουν αμέσως τη διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
 11. Κάθε τριετία και πριν τις αρχαιρεσίες, εκλέγεται με ανάταση του χεριού, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
 12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Σύλλογος μεταξύ τριών Γενικών Συνελεύσεων, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη.

Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία τον Αναπληρωτή Ταμία και ένα Σύμβουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα συμβούλια των Παραρτημάτων εκλέγονται για τρία χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Από την ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγονται μέχρι 7 αναπληρωματικά μέλη.

Δέκα (10) μέρες μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλείται με πρόσκληση από το Σύμβουλο που πλειοψήφησε, συγκροτείται σε Σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του από το Διοικητικό Συμβούλιο που απέρχεται.

Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας και Αναπληρωτής Ταμίας. Επί πλέον εκλέγονται και τα μέλη που θα εκπροσωπούν το Σύλλογο στην «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων – Σωματείων γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρίες». Η εκλογή σε άλλη θέση διοίκησης δεν αποκλείει την εκλογή σε θέσεις των εκπροσώπων στην παραπάνω Ομοσπονδία.

Ανασυγκρότηση του ΔΣ μπορεί να επαναληφθεί στη διάρκεια της θητείας του, εφόσον αυτό ζητηθεί από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ.

Άρθρο 16: Υποχρεώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε προκύψει ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις του παίρνονται κατά πλειοψηφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Σύλλογο για την απόκτηση δικαιωμάτων και ανάληψη υποχρεώσεων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. Η προσφορά τους είναι εθελοντική και δεν δικαιούνται καμιάς αμοιβής.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που για οποιονδήποτε λόγο παραιτείται από τη θέση του, αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλεί Ορκωτούς Λογιστές για τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο κάθε χρονιάς.

Άρθρο 17: Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος συγκαλεί Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις εργασίες του και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.

Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος στα καθήκοντα του.

Γενικός Γραμματέας

 • Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα βιβλία του Συλλόγου, δηλαδή :
 • Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
 • Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Μητρώο Μελών και
 • Βιβλίο Αλληλογραφίας
 • Ο Γενικός Γραμματέας φυλάει και τη σφραγίδα του Συλλόγου.
 • Το Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Ο Ταμίας

 • Τηρεί τα διαχειριστικά και λογιστικά βιβλία που προβλέπονται από το Νόμο.
 • Ενεργεί εισπράξεις και εκδίδει διπλότυπες αποδείξεις όπου υπογράφει.
 • Ενεργεί πληρωμές με βάση εντάλματα πληρωμών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
 • Καταθέτει έντοκα στην Τράπεζα που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στο όνομα του Συλλόγου τα μετρητά πάνω από χρηματικό ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε διαχειριστική ανωμαλία, παράλειψη ή έλλειψη χρημάτων.
 • Υποβάλλει κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση της κατάστασης του ταμείου και στις Γενικές Συνελεύσεις Απολογισμό και Προϋπολογισμό.
 • Τον Ταμία αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Ταμίας.

Άρθρο 18: Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση για τρία χρόνια.

Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των πράξεων και της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβλέπει αν είναι σύμφωνες με το Νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Έχει το δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου οποτεδήποτε και να ζητάει να δει το περιεχόμενο του ταμείου.

Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που την υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση της μετά την εκλογή της, εκλέγει τον Πρόεδρο της που διευθύνει τις εργασίες της.

Άρθρο 19: Γενικό Συμβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο της ΦΛΟΓΑΣ συγκροτείται από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και από τους «Εκπροσώπους» των Παραρτημάτων της χώρας που έχουν ψηφιστεί κατά τη Γενική Συνέλευση ή έχουν οριστεί από το Δ.Σ. και έχει εισηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, 2 φορές το χρόνο και έκτακτα όποτε παραστεί ανάγκη. Μελετά και εισηγείται δράσεις για το συνολικό έργο της Φλόγας και συγκεκριμένα για τα προγράμματα της που αφορούν όλα τα παιδιά με καρκίνο σε Πανελλαδική κλίμακα.

Κεφάλαιο Ε – Τελικές διατάξεις

Άρθρο 20: Τροποποιήσεις, Σφραγίδα, Εκπρόσωποι

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί σε όλες του τις διατάξεις με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση, με την παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών που παρευρίσκονται.

Ακόμη, για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και φέρει την επωνυμία του Συλλόγου με το λογότυπο ΦΛΟΓΑ.

Επίσης προβλέπεται στρογγυλή σφραγίδα με το λογότυπο του Συλλόγου, στην οποία αναγράφεται το κάθε Παράρτημα που εκπροσωπείται από αιρετούς εκπροσώπους, για χρήση στα αντίστοιχα Παραρτήματα σε έγγραφα τοπικού χαρακτήρα.

Οι εκπρόσωποι των Παραρτημάτων είναι αρμόδιοι για την:

 • Είσπραξη δωρεών και χορηγιών προς τον Σύλλογο. Τήρηση των παραστατικών σύμφωνα με τον Νόμο και τις οδηγίες του ΔΣ.
 • Έκδοση ευχαριστηρίων προς τους χορηγούς της περιοχής τους.
 • Οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων, αιμοδοσίας, φιλανθρωπικών αγορών, ενημέρωσης για τον παιδικό καρκίνο κ.λπ. πάντα σε συνεργασία και ενημέρωση του ΔΣ
 • Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στις οικογένειες της περιοχής τους, σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται ενιαία για όλη την Ελλάδα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Εισήγηση προς το ΔΣ για τη βελτίωση και ενδυνάμωσης της παρουσίας της Φλόγας στο Νομό τους.

Άρθρο 21: Διάλυση

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση ειδικά προς τούτο συγκαλουμένης Γενικής Συνέλευσης. Η ειδική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των μελών που είναι ταμειακώς εν τάξει. Οι αποφάσεις της ειδικής αυτής γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών.

Σε αυτή την περίπτωση, η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στα Νοσοκομεία ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Ειδικότερα, οι ξενώνες της Φλόγας επί της οδού Αιγίου 6 – 8 και Αιγίου 7, θα τελούν υπό την εποπτεία των διοικήσεων των εν λόγω Νοσοκομείων και θα διατίθενται για τη φιλοξενία παιδιών από όλη την Ελλάδα, τα οποία πάσχουν από νεοπλασματική νόσο και νοσηλεύονται στα παραπάνω Νοσοκομεία ή άλλα Νοσοκομεία των Αθηνών. O Ξενώνας “Παιδική Στέγη Ελισσάβετ Φωτεινέλη- Κριτικού”, Αιγίου 9 & Αρκαδίας 60, Γουδή, σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου περιέρχεται στα χωριά SOS.

Μετά τη διάλυση του Συλλόγου, τα χρηματικά ποσά που τυχόν υπάρχουν στο ταμείο του Συλλόγου ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς, θα μπορούν να αναληφθούν από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, οι οποίες θα είναι υποχρεωμένες να διαθέσουν αυτά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των ξενώνων της Φλόγας για τη φιλοξενία των οικογενειών των παιδιών.

Άρθρο 22: Εφαρμογή Καταστατικού

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 22 Άρθρα και κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη στην Έκτακτη Γενική Καταστατική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 2 Μαΐου του 2020, και συγκεκριμένα με χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ. 2 της ΠΝΠ της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-2020), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄ 83/10-04-2020).

Ό,τι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τους ισχύοντες Νόμους και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Η καλή εφαρμογή και η πιστή τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, αποτελεί πρώτιστο και κυρίαρχο καθήκον των μελών και των διοικητικών οργάνων του Συλλόγου.

Εφαρμογή των τροποποιήσεων άρχεται από την ημερομηνία έγκρισης από το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

ΚΑΤΕΒΑΖΩ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ