Πολιτική Απορρήτου

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Τα στοιχεία του Συλλόγου ο οποίος συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας μέσω του ιστοτόπου www.floga.org.gr είναι:

Επωνυμία: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»

Διακριτικός τίτλος: Φλόγα

Έδρα: Αιγίου 6-8, 11527 Γουδή, Αθήνα

ΑΦΜ: 090072907

ΔΟΥ: ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Φλόγας είναι:

Ευγενία Μωραΐτου

Αιγίου 6-8, 11527 Γουδή, Αθήνα

Τηλ.: 2107485000

Email: floga@floga.org.gr

Τι δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για τους αντίστοιχους σκοπούς:

 • Το email σας για να εγγραφείτε στο Newsletter της Φλόγας και να μαθαίνετε τακτικά τα νέα μας.
 • Το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία εκπαίδευσης, την προηγούμενη εμπειρία και τα ενδιαφέροντά σας, εφόσον επιθυμείτε να γίνετε εθελοντής και συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα.
 • Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εφόσον θέλετε να γίνετε τακτικό ή αρωγό μέλος και συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα.
 • Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εφόσον συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα και ζητήσετε να σας στείλουμε απόδειξη για δωρεά που έχετε κάνει.
 • Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης Google Analytics, έναν μηχανισμό ο οποίος συλλέγει πληροφορίες για να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η συναίνεση που παρέχετε μέσω αντίστοιχου πεδίου και το έννομο συμφέρον της Φλόγας.

Τήρηση δεδομένων και τα δικαιώματά σας

Τα δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι την άρση της συναίνεσής σας.

Η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε κατ’ αρχήν να ασκήσετε δωρεάν και με βάση όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να ενημερώνεστε για το ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τη νόμιμη βάση επεξεργασίας τους, τους τυχόν αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε τρίτες χώρες, καθώς και τον χρόνο τήρησης τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να καταστούν ακριβή, υποβάλλοντάς μας σχετική δήλωση με τα ακριβή προσωπικά δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: α) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλον τρόπο σε επεξεργασία, β) όταν ανακαλείτε τη συναίνεσή σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για την επεξεργασία, γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης, δ) όταν προβλέπεται από τον νόμο η υποχρέωση διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας, ε) όταν έχουν συλλεγεί με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών προσωπικά δεδομένα παιδιού, κατόπιν συγκατάθεσης του ή η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, στις εξής περιπτώσεις: α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να επαληθεύσει η Φλόγα την ακρίβεια τους, β) όταν αντί της διαγραφής, ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, γ) όταν η Φλόγα δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας για τους σκοπούς επεξεργασίας, αλλά τα προσωπικά δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Φλόγας.
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να λάβετε και να διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία έχετε παράσχει στη Φλόγα, σε κατάλληλο μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει λάβει χώρα κατόπιν συναίνεσής σας.
 • Δικαίωμα άρσης της συναίνεσης (χωρίς αναδρομική ισχύ) επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία απλών προσωπικών δεδομένων και δεδομένων υγείας.

Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νόμου.

Η Φλόγα θα απαντήσει δωρεάν στην αίτησή σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Η Φλόγα θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η Φλόγα θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από τη Φλόγα ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Τηλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr)

Επίσης έχετε δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020