Φλόγα - Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια

Όργανα Διοίκησης - Μέλη

Όργανα Διοίκησης

H Φλόγα είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τακτικά μέλη μπορεί να είναι μόνο γονείς γονείς παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

Ανώτατα όργανα διοίκησης σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι:

 • Η «Γενική Συνέλευση» των μελών της , η οποία πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο, (περίπου Απρίλιο με Μάιο) στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίσουν όλα τα τακτικά μέλη.
 • Το «Διοικητικό Συμβούλιο» το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική  Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα,  τον Ταμία και 3 μέλη.
 • Το «Γενικό Συμβούλιο», στο οποίο συμμετέχουν το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας καθώς και όλοι οι γονείς που βρίσκονται κοντά στη  Φλόγα και συμμετέχουν στις δραστηριότητες της.

Τακτικά Μέλη

Ως Τακτικά Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται οι γονείς και κηδεμόνες παιδιών και εφήβων  με νεοπλασματική ασθένεια.

Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική αίτηση.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο. Η αποχώρηση πρέπει να γίνεται γνωστή δύο μήνες πριν την λήξη της λογιστικής χρονιάς  και πραγματοποιείται με τη λήξη της.

Κάθε μέλος που παραβαίνει νόμιμες υποχρεώσεις,  που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό ή με όποιον άλλο τρόπο αντιδράει στους σκοπούς του Συλλόγου, ή δεν  καταβάλλει την καθορισμένη συνδρομή για ένα χρόνο, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενάντια στην απόφαση αυτή το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσφύγει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη διαγραφή του.

Τα Τακτικά Μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό του Συλλόγου και το Νόμο, ιδιαίτερα δε:

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να παίρνουν μέρος στις αποφάσεις.
 2. Να εκλέγουν τα όργανα της Διοίκησης και να εκλέγονται σε αυτά.
 3. Να πληρώνουν τις συνδρομές τους.
 4. Να τηρούν το καταστατικό.

Αρωγά Μέλη

Ως αρωγά Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται τα πρόσωπα  που παρέχουν υπηρεσίες στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες (ιατρική,  ψυχική,  κοινωνική ή άλλη φροντίδα) λοιποί συγγενείς των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια καθώς και πρόσωπα που με οποιονδήποτε τρόπο συντελούν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

Τα  Αρωγά μέλη έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:

 1. Να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις.
 2. Να πληρώνουν τη συνδρομή που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
 3. Να τηρούν το καταστατικό.

Κοινότητα Facebook της Φλόγας

Προγράμματα της Φλόγας

 • 1
 • 2