Φλόγα - Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια

Περιφέρεια

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

greece map

Τα «Τμήματα» της περιφέρειας αποτελούν την
Φλόγα στην περιοχή τους.

1. «Τμήμα» θεωρείται κάθε «Γεωγραφική Περιφέρεια» της χώρας.

2. Για κάθε Γεωγραφική περιφέρεια εκλέγονται (3) τρεις γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες.

3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τουλάχιστον (3) υποψήφιοι, ορίζεται «προσωρινός» μέχρι να υπάρξουν 3 τουλάχιστον υποψήφιοι. Ο προσωρινός εκπρόσωπος ορίζεται και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φλόγας.

4. Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση, εκθέτουν το έργο της περιφέρειας τους και υποβάλλουν υποψηφιότητα κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή όπως συμβαίνει και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή τους, οι εκπρόσωποι της περιφέρειας συνέρχονται σε σώμα και εκλέγεται μεταξύ τους ο «Εκπρόσωπος» της κάθε περιφέρειας

6. Οι αποφάσεις του κάθε Γεωγραφικού Τμήματος είναι πλειοψηφικές, μεταξύ των 3 αιρετών μελών της κάθε περιφέρειας.

7. Το κάθε «Τμήμα» μπορεί – εφόσον το κρίνει σκόπιμο – να διατηρεί γραφείο της Φλόγας στην πόλη του. Μπορεί να αποφασιστεί η δημιουργία γραφείου σε άλλη πόλη της ίδιας περιφέρειας, μετά από συνεργασία των εκπροσώπων με το Δ.Σ.

8. Το Δ.Σ. οφείλει να ενημερώνει τα «Τμήματα» για κάθε σημαντική απόφαση, και λαμβάνει υπόψη τις θέσεις τους, σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και πολιτικής.

9. Τα «Τμήματα» ενημερώνουν δια του «Εκπροσώπου» τους το Δ.Σ. για τις σημαντικές εκδηλώσεις που διοργανώνει στην περιφέρεια του.

10. Ο «Εκπρόσωπος» του κάθε Τμήματος είναι αρμόδιος για τη φύλαξη της σφραγίδας της περιφέρειας, στην οποία εκτός από το λογότυπο της Φλόγας, αναγράφεται και η κάθε Γεωγραφική Περιφέρεια.

11. Τα «Τμήματα» εισπράττουν δωρεές και χορηγίες προς τον Σύλλογο, τις οποίες καταθέτουν στους επίσημους εγκεκριμένους λογαριασμούς της Φλόγας.

12. Ο «Εκπρόσωπος» εκδίδει, υπογράφει και σφραγίζει με τη σφραγίδα της περιφέρειας του, τα ευχαριστήρια προς τους χορηγούς της περιοχής του καθώς και έγγραφα που απευθύνονται προς τις τοπικές αρχές και αφορούν θέματα τοπικού χαρακτήρα, της κάθε περιφέρειας.

13. Έγγραφα προς φορείς Πανελλαδικής εμβέλειας (π.χ. Υπουργεία) υπογράφονται από το Δ.Σ. Στις περιπτώσεις που τα έγγραφα αυτά αφορούν συγκεκριμένη περιφέρεια, συνυπογράφονται και σφραγίζονται και από το νόμιμο εκπρόσωπο της κάθε περιφέρειας.

14. Εάν προκύψει θέμα το οποίο το «Τμήμα» θεωρεί σοβαρό και χρειάζεται την συνδρομή του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει και να παρευρεθεί σε Διοικητικό Συμβούλιο, για συζητήσει και εκφράσει τις απόψεις της περιφέρειας του.

15. Το «Τμήμα» ενημερώνει την τοπική κοινωνία για τους σκοπούς και το έργο της Φλόγας, οργανώνει τοπικές εκδηλώσεις, αιμοδοσίες, φιλανθρωπικές αγορές, ενημερώνει την κοινή γνώμη για τον παιδικό καρκίνο, κλπ.

16. Το «Τμήμα» χορηγεί οικονομικές ενισχύσεις στις οικογένειες της περιοχής του σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζεται ενιαία για όλη την Ελλάδα με απόφαση Γενικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που οι οικογένειες φιλοξενούνται στο Ξενώνα της Φλόγας το «Τμήμα» ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να υπάρχει συντονισμός των κινήσεων.

17. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου, ορίζεται κατά καιρούς το «ανώτατο όριο» οικονομικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά οικογένεια.

18. Πέραν του ποσού αυτού, θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την λήψη τελικής απόφασης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να σταθμίσει όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης οικογένειας σε συνδυασμό με τις συνολικές απαιτήσεις που προέρχονται από όλη τη χώρα, την οικονομική δυνατότητα της φλόγας τη δεδομένη στιγμή, καθώς και την ισότητα και δικαιοσύνη που η Φλόγα οφείλει να εφαρμόζει για όλα τα παιδιά, όπου και αν αυτά βρίσκονται.

19. Τα «Τμήματα» αποστέλλουν κατάσταση «Εσόδων» και «Εξόδων» κάθε τρίμηνο στα κεντρικά γραφεία. Ειδικά για το κλείσιμο του χρόνου, αυτό γίνεται το αργότερο μέχρι 15 Ιανουαρίου κάθε έτους. Η κατάσταση υποβάλλεται από τον «Ταμία» στο Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση.

20. Τα διάφορα έξοδα λειτουργίας και κίνησης των κατά τόπους «Τμημάτων» εγκρίνονται από την τριμελή αιρετή επιτροπή της κάθε περιφέρειας.

21. Η Φλόγα είναι όργανο Συλλογικό και διοικείται από την Γενική Συνέλευση, το Γενικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο.

22. Το καθιερωμένο σύμφωνα με το Καταστατικό «Γενικό Συμβούλιο», συνέρχεται δύο φορές τον χρόνο. Την προηγούμενη ημέρα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και την τελευταία Κυριακή κάθε Οκτωβρίου, εκτός και αν άλλως οριστεί. Επίσης έκτακτο Γενικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί με πρωτοβουλία του Δ.Σ. ή των «Τμημάτων» για συγκεκριμένο θέμα, το οποίο θα κριθεί σημαντικό και επείγον τόσο από το Τμήμα όσο και το Δ.Σ. Το έκτακτο Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται ένα μήνα μετά την αρχική πρόσκληση.

23. Το «Γενικό Συμβούλιο» συγκροτείται από μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και από τους αιρετούς «Εκπροσώπους». Έχει εισηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το Δ.Σ.

24. Το Γενικό Συμβούλιο ασχολείται με την γενικότερη πολιτική, τον χαρακτήρα και τους στόχους της Φλόγας και οριοθετεί το πρόγραμμα δράσης.

25. Η "Εξελεγκτική Επιτροπή" μπορεί ανά πάσα στιγμή να διενεργήσει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, τόσο στα κεντρικά γραφεία της Φλόγας όσο και στα κατά τόπους περιφερειακά τμήματα.

26. Ο εκπρόσωπος καθώς και τα άλλα δύο αιρετά μέλη, (όπως και όλα τα μέλη της Φλόγας), οφείλει να διαφυλάσσει το όνομα της Φλόγας στην περιοχή του και οι κινήσεις και εκδηλώσεις του να βρίσκονται πάντα μέσα στο πνεύμα του Συλλόγου.

27. Η διαδικασία συζητήθηκε στο Γενικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2007 και τον Μάρτιο του 2008 και εγκρίθηκε ομόφωνα υπό την αίρεση ότι οποιαδήποτε προβλήματα παρατηρηθούν κατά την εφαρμογή θα συζητηθούν – τροποποιηθούν σε επόμενο Γενικό Συμβούλιο.

Όλα τα παραπάνω, τίθενται υπόψη του Ορκωτού Λογιστή
ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον επόμενο έλεγχο.

Μάιος 2008

Κοινότητα Facebook της Φλόγας

Προγράμματα της Φλόγας

  • 1
  • 2