Εξοπλισμός και στελέχωση νοσοκομείων

Κατασκευή τμημάτων και προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού

Σε συνεργασία με τους γιατρούς των ογκολογικών τμημάτων των δημόσιων παιδιατρικών νοσοκομείων, εντοπίζουμε και χρηματοδοτούμε πραγματικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από την πολιτεία:

  • Ίδρυση και λειτουργία του μοναδικού ακτινοθεραπευτικού τμήματος παίδων στην Ελλάδα (νοσοκομείο Π. & Α. Κυριακού).
  • Ανακατασκευή και ανακαίνιση τμημάτων στο νοσοκομείο Αγία Σοφία.
  • Εγκατάσταση αξονικού τομογράφου (νοσοκομείο Αγία Σοφία).
  • Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (μικροσκόπια, υπερηχογράφοι, αναισθησιολογικοί σταθμοί, μικροτόμος, οφθαλμολογικός εξοπλισμός, κρυοστάτης, υπερκαταψύκτης κ.λπ.).

Ενίσχυση της στελέχωσης των νοσοκομείων

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πορεία της θεραπείας των παιδιών και τη συνολική κάλυψη των αναγκών τους, χρηματοδοτούμε:

  • Την απασχόληση επιστημονικού προσωπικού στα δημόσια παιδοογκολογικά τμήματα (γιατροί, βιολόγοι).
  • Την απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γραμματείς).
  • Το πρόγραμμα Νοσηλεία στο σπίτι.
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Συνολική χρηματοδότηση 2010-2020

Η Φλόγα έχει καθιερωθεί πλέον ως βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας των ογκολογικών τμημάτων των παιδιατρικών νοσοκομείων.

Την περίοδο 2010-2020, διαθέσαμε πάνω από 5 εκατ. ευρώ στη δημόσια υγεία:

Χρηματοδοτήσεις της Φλόγας στα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία (2010-2020)
Ιατρικός εξοπλισμός 1,8 εκατ. €
Απασχόληση επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού 1,8 εκατ. €
Ανακατασκευή και ανακαίνιση τμημάτων 0,8 εκατ. €
Νοσηλεία στο σπίτι 0,8 εκατ. €
Τυποποίηση και καταχώριση δειγμάτων μυελού των οστών 0,5 εκατ. €
ΣΥΝΟΛΟ 5,7 εκατ. €

Η Φλόγα ελέγχεται από την εταιρεία ορκωτών λογιστών Deloitte σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Για κάθε αγορά/δωρεά προς τα δημόσια νοσοκομεία, η Φλόγα επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23% – 24%.